Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienkyčl. 1 - Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Bilbo, s.r.o. so sídlom: Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

Telefón: +421 445526000
email: info@bilboo.net
IČO: 36402290
DIČ: 2020127703
IČ DPH: SK2020127703
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel SRO, vložka 13254/L
Názov a adresa orgánu dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 01179 Žilina

(„Ďalej len Predávajúci") a kupujúceho (Ďalej len Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.murko.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len Zmluvné strany"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.murko.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.murko.sk. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.murko.sk. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.murko.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na stránke www.murko.sk.
Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača kupujúceho na www.murko.sk.


čl. 2 - Objednávka
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je požadovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Súčasťou potvrdenia o objednávke je POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: info@bilboo.net.


Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a) Identifikácia kupujúceho ,t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
c) Množstvo objednávaného tovaru;
d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;
e) Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

čl. 3 - Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

čl. 4 - Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sme Vám zaslali na email pri potvrdení objednávky, ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@bilboo.net . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu: Bilbo, s.r.o., Kpt. Nálepku 1384 , Liptovský Mikuláš, 03101.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy k stiahnutiu tu.

čl. 5 - Cenové podmienky
Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom eshopu www.murko.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na eshope www.murko.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na eshope www.murko.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na eshope www.murko.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


čl. 6 - Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v EUR, platbou kuriérovi pri doručení tovaru na dobierku, bankovým prevodom vopred na účet, alebo v hotovosti pri osobnom odbere v našej kamennej predajni: OC MODOM, Ul.1. Mája 4313, Liptovský Mikuláš, 03101

čl. 7 - Dodacie podmienky
Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Väčšina objednávok objednaných do 10:00 hod je odoslaná v ten istý deň a doručená v nasledujúci pracovný deň. Kupujúci je informovaný o doručení tovaru e-mailom aj SMS správou.
Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať kupujúceho pred dodaním tovaru. Kupujúci si záväzne s ním dohodne presný čas dodania tovaru kupujúcemu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, alebo je faktúra posielaná elektronickou poštou na e-mail kupujúceho . Deň dodania tovaru je deň odovzdania prvému prepravcovi. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné namieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Cena poštovného a balného pre územie Slovenska:

Kuriér - dobierka - 4,90 €

Kuriér -  platba vopred

            -  platba vopred na účet - po prijatí platby dodanie do 24 hodín   -   3,80 €  


Cena za dopravu pri objednávke nad 33 euro – zadarmo !
Osobný odber - platba na mieste - v našej predajni, OC MODOM, Ul.1. Mája 4313, Liptovský Mikuláš – 0 €.

Pri nadrozmernom tovare si predajca môže vyhradiť právo doúčtovať osobitné poplatky. (ide hlavne o plastové domčeky, pieskoviská, bazény...).

čl. 8 - Záručné podmienky a záručná doba
Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra a dodací list(doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov. Záručná reklamácia je bezplatná.

čl. 9 - Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


čl. 10 - Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že takáto udalosť nastane, sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

čl.11 - Povinnosti predávajúceho
Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky za použitie platobného prostriedku alebo za využitie iného spôsobu platby vo výške prevyšujúcej skutočné. Telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie byť číslo so zvýšenou tarifou. Platbu inú ako úhradu za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky je spotrebiteľ povinný zaplatiť, len ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy. Predávajúci nesme na účely získania súhlasu ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu. Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možnosti prepravy alebo dodania tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb iných ako sú vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb. Predávajúci nesmie požadovať úhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady. Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v tejto súvislosti osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Zakázané je aj akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po 18. hodine.

čl. 12 - Záverečné ustanovenia
Pri nákupe tovaru na www.murko.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.murko.sk.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.murko.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.murko.sk. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary, ich ceny a popisy.
Na všetky informácie uvedené na stránke www.murko.sk sa vzťahujú autorské práva. Používanie textov, obrázkov a iných informácií zo stránky www.murko.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu je trestné.
Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 01179 Žilina, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na náš eshop pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.murko.sk.
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 2. 2020 a rušia predchádzajúce znenie OP.