Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www. murko.sk


1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok (ďalej ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je organizácia: Bilbo, s.r.o. so sídlom: Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36402290,
DIČ: 2020127703,
IČ DPH: SK2020127703
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.murko.sk (ďalej ako „internetový obchod“).
1.2 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Tieto Obchodné podmienky sa riadia výhradne platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.3 Kupujúci objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s Obchodnými podmienkami internetového obchodu predávajúceho a to zakliknutím políčka na konci objednávkového formulára so znením „Súhlasím s obchodnými podmienkami a ochranou osobných údajov“.
1.4 V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ (ďalej len ako „kupujúci“), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník (ďalej len „Zákon č. 40/1964 Zb.“), Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) a Zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.
1.5 V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení.
1.6 Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim. Predávajúci pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou
1.7 Všetky sumy uvedené v týchto Obchodných podmienkach, rovnako ako sumy na internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH.
1.8 Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: Bilbo, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Prevádzkareň: 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO : 36402290
DIČ: 2020127703
IČ DPH: SK2020127703
Registrácia: SK2020127703
Tel.-kontakt: +421 445 526 000
E-mail: info@bilboo.net
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13254/L
1.9 Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dohľadu tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
za@soi.sk
www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
1.10 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1 Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke predávajúceho, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať, prípadne ju opraviť.
2.2 Predávajúci týmito Obchodnými podmienkami a informáciami dostupnými na jeho internetovom obchode jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných či iných podmienok.
2.3 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1 Predávajúci je povinný: • Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. • Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. • Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).
3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v prípade oneskoreného dodania tovaru, ak bol o tejto skutočnosti riadne informovaný a i napriek vedomosti o tejto skutočnosti neuplatnil svoje práva na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu vyplývajú z § 614 ods. (2) Zákona č. 40/1964 Zb..

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1 Kupujúci je povinný podľa § 614 Zákona č. 40/1964 Zb. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a podľa § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. Kupujúci má ďalej právo na výrobky v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody či podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv kupujúceho.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na internetovom obchode predávajúceho.
5.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v lehote maximálne do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Štandardná dodacia doba na jednotlivý tovar je 2 až 4 pracovných dní.
5.3 V súlade s § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. uzavretím zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy prevziať.
5.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené kupujúcim v objednávkovom formulári. Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho je predávajúci oprávnený podľa § 522 Zákona č. 40/1964 Zb. požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených poštovných a distribučných nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.
5.5 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný podľa § 614 ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. prevziať tovar pri dodaní alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním poverená osoba.
5.6 V prípade, že kupujúci po doručení zistí, že je tovar vadný/poškodený, využije formu reklamačného konania. Skutočnosť, či vada/poškodenie výrobku bola spôsobená prepravou, kupujúcim alebo sa jedná o výrobnú vadu, je predmetom posúdenia v rámci reklamačného konania.
5.7 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2 odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
5.8 Spôsoby platieb:
• Platba hotovosťou/kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi (dobierka)
• Platba hotovosťou/kartou pri osobnom prevzatí zakúpeného tovaru na predajni
• Platba prostredníctvom platobnej brány Gopay
• Platba prevodom na bankový účet predávajúceho
5.9 Spôsoby doručenia tovaru:
• Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
• Osobný odber na predajni: 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš

6. Kúpna cena a poplatky spojené s kúpou tovaru
6.1 Kupujúci si pri zadávaní objednávky vyberie vhodnú formu zaplatenia kúpnej ceny tovaru podľa bodu 5.8 týchto Obchodných podmienok.
6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.3 Cena za dodanie tovaru kupujúcemu je stanovená nasledovne:
- Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.:
• v prípade dobierky - 5,80 EUR
• v prípade bezhotovostnej platby - 4,40 EUR
6.4 V prípade objednávky nad 45,- EUR doručí predávajúci kupujúcemu zakúpený tovar bez povinnosti hradiť náklady spojené s dopravou.
6.5 Konečná cena za tovar je uvedená v objednávkovom formulári ešte pred odoslaním objednávky. Cena je uvedená vrátane DPH a všetkých iných nákladov (napr. poštovné, balné).

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1 Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci, alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho aj v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že nakoniec tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
8.1 Kupujúci zakliknutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami a ochranou osobných údajov.“ pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8.2 Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne na prevádzkarni predávajúceho, prostredníctvom e-mailu alebo poštovou zásielkou na kontaktné údaje uvedené v bode 1.1 týchto Obchodných podmienok.
8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na tovar zakúpený na internetovom obchode predávajúceho.
8.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za bezvadnosť plnenia od jeho prevzatia do uplynutia záručnej doby. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady v rámci internetového obchodu predávajúceho, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
8.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu vyplnením formulára na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu. Podoba formulára je určená predávajúcim a jeho vzor je umiestnený na konci týchto Obchodných podmienok. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
• Doručenie riadne vyplneného Reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.
• Predloženie dokladu o zaplatení
8.7 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napríklad vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe a poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Zákona č. 40/1964 Zb.. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.8 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Zákona č. 40/1964 Zb..uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.9 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.10 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.11 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
8.12 V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
• Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy.
• Primeraným znížením kúpnej ceny.
• Dodaním náhradného tovaru.
• Odstúpením od zmluvy.
8.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Odovzdaním opraveného tovaru.
• Výmenou tovaru.
• Vrátením kúpnej ceny tovaru.
• Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
• Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru v súlade s bodom 8.8 týchto Obchodných podmienok.
8.14 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
8.15 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci reklamačný doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.16 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa týchto Obchodných podmienok, bezplatné.
8.17 Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa § 622 Zákona č. 40/1964 Zb. nasledujúcim spôsobom:
• Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
• Predávajúci chybný tovar vymení, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.18 Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci podľa § 623 Zákona č. 40/1964 Zb. právo:
• Na výmenu tovaru,
• Na primerané zníženie kúpnej ceny,
• Na odstúpenie od zmluvy.
8.19 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.
Upozornenie ohľadom reklamácie batérií:
Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že naše reklamačné podmienky pre batérie sa týkajú primárne ich funkčného stavu. To znamená, že reklamácia batérie by mala byť založená na nesprávnej funkčnosti alebo výrobných chybách batérie. Chceme zdôrazniť, že prirodzená strata kapacity batérie, ktorá nastáva v dôsledku jej používania, nepodlieha záručným podmienkam. Je dôležité si uvedomiť, že štandardná životnosť batérie počas ktorej je očakávaný jej optimálny výkon je stanovená na 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je prirodzené, že kapacita batérie sa môže znižovať, čo je považované za normálny jav a nie je predmetom reklamácie. Avšak, každú Vašu reklamáciu samozrejme posúdime a vybavíme v súlade s platnou legislatívou SR.

9. Informácia o systéme alternatívneho riešenia sporov ( ARS a RSO )
9.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adrese:info@bilboo.net, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov a to podľa Zákona č. 391/2015 Z. z.. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z.. Kupujúci ako spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na nasledovnom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. (znenie od 1.2.2016).

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. (1) Zákona č. 102/2014 Z. z.
10.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.4 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
10.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. (1) Zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Odkaz na formulár na odstúpenie od zmluvy, rovnako ako na formulár k uplatneniu reklamácie sa nachádza na konci týchto Obchodných podmienok. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.
10.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania a dátum prijatia, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe), podpis a dátum. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. V zmysle § 10 ods. (1) Zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.7 Podľa § 7 ods. (6) písmeno c) Zákona 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
10.8 Pri odstúpení od zmluvy podľa § 10 ods. Zákona 102/2014 Z. z. kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
10.9 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
10.10 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.11 Podľa § 10 ods. (3) Zákona č. 102/2014 Z. z. znáša kupujúci pri odstúpení od zmluvy iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru

11. Registrácia
11.1 Registráciou sa rozumie vytvorenie individuálneho užívateľského konta na internetovom obchode predávajúceho. Registrácia je dobrovoľná a je bezplatná. Zaregistrovaný užívateľ získa kompletný prehľad o svojich objednávkach a rovnako prihlásenému užívateľovi webové rozhranie uľahčí spôsob objednania tovaru a to automatickým vyplnením objednávkového formulára. Toto automatické vyplnenie sa avšak nevzťahuje na možnosť dopravy a platby.
- Registrácia nie je podmienkou pre vytvorenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
- Zaregistrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz užívateľského konta, a to zaslaním požiadavky obsahujúcej prihlasovacie meno užívateľského konta a požiadavku o výmaz užívateľského konta.

12. Zľavové kódy
12.1 Kupujúci si môže uplatniť individuálnu percentuálnu zľavu na nákup na internetovom obchode predávajúceho a to prostredníctvom zľavového kódu, ktorý mu poskytol predávajúci. Predávajúci nepravidelne uverejňuje na svojich reklamných stránkach prostredníctvom platforiem Facebook a Instagram zľavové kódy. Po uplatnení zľavového kódu bude kupujúcemu pri objednávke odpočítaná percentuálna zľava z ceny jeho nákupu podľa daného zľavového kódu.

13. Newsletter
13.1 Vo webovom rozhraní internetového obchodu, alebo pri vytvorení objednávky si kupujúci môže vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o novinkách (Newsletter). Na odoberanie noviniek je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy kupujúceho. Jedná sa prevažne o informácie o akciách na tovar zverejnený na internetovom obchode predávajúceho. Zo zasielania noviniek sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť a to: písomnou žiadosťou na e-mail predávajúceho a/alebo telefonickou požiadavkou.

14. Ochrana osobných údajov
14.1 Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Pre vybavenie objednávky je však nevyhnutné spracúvať určité osobné údaje.". Internetový obchod taktiež spracúva súbory Cookies. Pre lepšie pochopenie, za akým účelom a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje si prečítajte kompletné vyhlásenie Ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov TU

15. Záverečné ustanovenia
15.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
15.2 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim a záväzným prijatím objednávky predávajúcim.
15.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 12.03.2024
Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy
Formulár na uplatnenie reklamácií si môžete stiahnuť tu: Formulár na uplatnenie reklamácií