Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.   

Základné ustanovenia

 

1.            Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť: Bilbo s.r.o., IČO: 36402290, so sídlom: Sládkovičova 1306/2,               031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len: prevádzkovateľ“).

 2.            Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa: Kpt. Nálepku 1384, 031 01 Liptovský Mikuláš

email: info@bilboo.net

telefón: +421445526000

3.            Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo odkazom na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej, alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.            Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1.            Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.           Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie  zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.            Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

-              plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

2.            Účelom spracovania osobných údajov je

-              vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ,či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3.            Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 

1.            Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

-              po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

           

2.            Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

 

1.            Príjemcovia osobných údajov sú osoby

-              podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy.

-              zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

2.            Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 

1.          Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na

-            prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

-            opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne na obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

-            výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

-            vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

-            prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

-            odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov buď písomnou alebo elektronickou formou  na                           horeuvedené adresy prevádzkovateľa  v čl. I  týchto podmienok.

2.          Ďalej máte právo podať sťažnosť  Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1.            Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.            Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3.            Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.            S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.            Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2022